Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Publikacje

Wróć


Muzyka chóralna o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich 1945-2000, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2007, 2007

Wydawca: Polihymnia

Spis treści

 

Wykaz ważniejszych skrótów

 

1. Wprowadzenie. Problematyka pracy

 

1.1. Założenia metodologiczne

 

1.1.1.  Treść pracy

1.1.2.  Zakres podstawowych pojęć

1.1.3.  Motywy podjęcia tematu

1.1.4.  Przebieg badań i zastosowane metody badawcze

 

1.2. Charakterystyka piśmiennictwa

 

1.2.1.  Encyklopedie i słowniki

1.2.2.  Ujęcia historyczne

1.2.3.  Monografie

1.2.4.  Materiały pokonferencyjne, zeszyty naukowe, wydawnictwa wyższych uczelni muzycznych, muzykologii uniwersyteckich i ZKP

1.2.5.  Biografie kompozytorów i opracowania ich twórczości

1.2.6.  Stan badań nad tematem. Opracowania dotyczące polskiej muzyki o tematyce religijnej w latach 1945-2000

 

2. Wokół pojęcia sacrum w muzyce

 

2.1. Sacrum – definicja pojęcia

2.2. Sacrum w muzyce a muzyka sakralna

2.3. Dokumenty Kościoła katolickiego o muzyce

2.4. Podział muzyki religijnej na rodzaje według różnych autorów i dokumentów kościelnych

2.5. Własna koncepcja podziału muzyki religijnej

2.6. Podsumowanie

 

3. Twórczość muzyczna o tematyce religijnej w kontekście uwarunkowań społeczno-politycznych  rozwoju muzyki polskiej w latach 1945-2000

 

3.1. Muzyka polska w pierwszych latach po zakończeniu działań

wojennych

3.2. Stosunek władzy komunistycznej do Kościoła katolickiego

3.3. Socrealizm. Muzyka polska w latach 1949 – 1956

3.4. Polska muzyka religijna w latach 1945 – 1956

3.5. Muzyka polska i polska muzyka religijna po roku 1956

3.6. Muzyka polska i polska muzyka religijna w latach siedemdziesiątych

3.7. Muzyka polska i polska muzyka religijna w ostatnim ćwierćwieczu

XX wieku

3.8. Podsumowanie

 

4. Twórczość o tematyce religijnej na chór a cappella kompozytorów warszawskich w latach 1945-2000

 

4.1. Ogólna charakterystyka pola badawczego

 

4.2. Teksty i relacje słowno-muzyczne

 

4.2.1.  Informacje ogólne dotyczące wykorzystanych tekstów

4.2.2.  Informacje szczegółowe dotyczące wykorzystanych tekstów

4.2.2.1. Łacińskie teksty liturgiczne

4.2.2.1.1. Antyfony

4.2.2.1.2. Sekwencje

4.2.2.1.3. Psalmy

4.2.2.1.4. Teksty mszalne

4.2.2.1.5. Inne łacińskie teksty liturgiczne

4.2.2.2. Łacińskie teksty nieliturgiczne

4.2.2.3. Polskie teksty liturgiczne

4.2.2.4. Polskie teksty nieliturgiczne

4.2.3. Relacje słowno-muzyczne na poziomie makroformy

4.2.4. Relacje słowno-muzyczne na poziomie mikroformy

4.2.5. Podsumowanie

 

4.3. Elementy dzieła muzycznego i środki techniki kompozytorskiej

 

4.3.1. Organizacja horyzontalna i wertykalna materiału dźwiękowego

4.3.1.1. Ambitus

4.3.1.2. Stylistyka brzmienia

4.3.1.3. Melodyka

4.3.1.4. Harmonika

4.3.2. Organizacja ruchu i czasu muzycznego

4.3.2.1. Rytmika i metrum

4.3.2.2. Agogika

4.3.2.3. Czas trwania

4.3.3. Dynamika

4.3.4. Artykulacja

4.3.4.1. Typowe środki artykulacyjne

4.3.4.2. Specyficzne środki artykulacyjne

4.3.5. Faktura

4.3.5.1. Organizacja pola dźwiękowego

4.3.5.2. Zespoły wykonawcze

4.3.6. Forma

4.3.7. Środki techniki kompozytorskiej w funkcji ekspresywnej

4.3.8. Podsumowanie

 

4.4. W kręgu zagadnień poetyki

 

5. Zakończenie

 

5.1. Źródła inspiracji sacrum w muzyce polskiej w latach 1945-2000

 

5.2. Wykonawstwo i zainteresowanie muzyką o tematyce religijnej w Polsce

 

Bibliografia. Wykaz wykorzystanego piśmiennictwa

 

Wykaz tabel i diagramów

 

Aneksy


Aneks 1 Przykłady nutowe omawianych utworów                  

Aneks 2 Twórczość kompozytorów warszawskich o tematyce religijnej na chór a cappella, powstała w latach 1945-2000 – wykaz zebranych kompozycji  

Aneks 3  Karty katalogowe utworów wyodrębnionych jako bezpośredni przedmiot badań

Aneks 4  Noty biograficzne twórców, których utwory zostały wyodrębnione jako bezpośredni przedmiot badań

Indeks nazwisk                                           

 Wróć

Publikacje