Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Publikacje

Wróć


ARTYKUŁY (WYKAZ i PDFy wybranych artykułów), 2011

Artykuły naukowe

 

Charakterystyka twórczości fortepianowej i pedagogicznej Wojciecha Łukaszewskiego, [w:] Prace Naukowe – Pedagogika VII,  Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1998, s. 95-111.


Życie i twórczość Wojciecha Łukaszewskiego, „Saeculum Christianum” nr 2 / 1999 (wyd. 2000), ATK, Warszawa, s. 123-138. Kultura muzyczna Częstochowy od XVI wieku do wybuchu II wojny światowej na tle przemian historycznych i społecznych miasta i regionu, [w:] Zeszyty Historyczne VI, red. Marek Cetwiński, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2000, s. 195-216.


Twórca muzyki sakralnej w XXI wieku. O muzyce Pawła Łukaszewskiego, „Heksis” 3-4 / 1999 (20-21), s. 208-216. Polska muzyka sakralna końca XX wieku. Refleksje i podsumowania, [w:] Polska muzyka organowa na przełomie wieków – podsumowania i prognozy, red. M. Szoka, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001, s. 39-58.


Mazurki Fryderyka Chopina jako „zjawisko nasycone wiedzą o wspólnocie i mające odniesienie do sfery wewnętrzności”, [w:] Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Zeszyt Naukowy nr 52, red. A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001, s. 16-19.


Zagadnienie narracyjności w muzyce według Eero Tarastiego. Analiza wybranego utworu jako „ciągu” narratywnego i semantycznego, [w:] Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Zeszyt Naukowy nr 52, red. A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001, s. 47-51.


Analiza integralna cyklu Etiud op. 10 Fryderyka Chopina, [w:] Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Zeszyt Naukowy nr 52, red. A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001, s. 138-152.


Tematyczna integracja w III Symfonii F-dur op. 90 Johannesa Brahmsa, [w:] Muzyka a analiza, integracja, filozofia, red. A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2000, s. 107-114. O filozofii muzyki Artura Schopenhauera i abstrakcyjności muzyki, [w:] Muzyka a analiza, integracja, filozofia, red. A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2000, s. 168-175.


Faktura – brzmienie – ekspresja w twórczości chóralnej i wokalno-instrumentalnej Mariana Borkowskiego, [w:] Muzyka Chóralna. II Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001, s. 146-159.


Muzyka fortepianowa Piotra Perkowskiego, [w:] Piotr Perkowski. Życie i dzieło, red. M. Borkowski, A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2003, s. 130-140.


Utwory na instrumenty solowe Mariana Borkowskiego. Próba charakterystyki wartości instrumentalnych i stylotwórczych, [w:] Potencjał kompozycyjny utworów na instrumenty solowe. III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2003, s. 76-97.


Tematy muzyczne w malarstwie kubistycznym, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 356-369. Solowa twórczość na instrumenty klawiszowe Witolda Rudzińskiego, [w:] Wokół twórczości Witolda Rudzińskiego, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 86-107.


Działalność Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie w latach 1945-1985, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Edukacja Muzyczna, pod redakcją Marty Popowskiej, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 2005, s. 125-159.


Religijna twórczość chóralna kompozytorów warszawskich w latach 1945-2003. Cechy stylistyczne, techniki kompozytorskie, inspiracje, [w:] Muzyka sakralna. Część trzecia. Wybór wykładów z seminariów organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, wyboru dokonała Wiesława Krodkiewska, Instytut im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2005, s. 59-67.


Organowa twórczość kompozytorów warszawskich w latach 1945-2005 i jej zastosowanie w pedagogice na przykładzie 20-letniej działalności Conversatorium Organowego w Legnicy, [w:] Legnickie Conversatorium Organowe 1986-2005, materiały z sesji naukowej Conversatorium Organowe a poziom kształcenia młodych organistów, towarzyszącej XX Legnickiemu Conversatorium Organowemu, Legnica, 8 września 2005, red. M.T. Łukaszewski, wyd. AMFC, LCK im. H. Karlińskiego, Legnickie Conversatorium Organowe, Warszawa – Legnica 2006, s. 30-44.


O muzyce kameralnej Pawła Łukaszewskiego, [w:] Muzyka kameralna kompozytorów AMFC (I). IV Sympozjum kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2006, s. 106-117.


Wokół pojęcia sacrum w muzyce, „Musica Sacra Nova”. Pismo poświęcone muzyce sakralnej i myśli humanistycznej, nr 1 (1) / 2007, Warszawa 2007, s. 23-53.

 

Życie i działalność Wojciecha Łukaszewskiego, [w:] Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w osiemdziesiąte urodziny, red. G. Darłak i in., Akademia Muzyczna, Katowice 2008, s. 296-311.


Gregoriańskie inspiracje w twórczości chóralnej współczesnych kompozytorów warszawskich, [w:] Liber Vigrensis. Ad usum Christifidelium, red. M. Sławecki, wyd. Dom Pracy Twórczej, Wigry 2009, s. 165-192.


Rola i znaczenie organów w twórczości Mariana Borkowskiego, [w:] Organy i Muzyka Organowa XIV, Prace Specjalne nr 77, red. J. Krassowski i inni, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2009, s. 150-169.


Polish religious music after World War Two, [w:] „Artes” nr 8 / 2009, wyd. Editura Artes, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi (Rumunia) 2009, s. 215-226.


Eugeniusz Brańka – organista, kompozytor, pedagog. Przyczynki do biografii i do badań nad dziejami życia muzycznego Częstochowy, „Musica Sacra Nova. Seria poświęcona muzyce sakralnej, myśli humanistycznej i analizie dzieł muzycznych” 2009/2010 nr 3/4, s. 536-558.  


Nauczanie muzyki kościelnej w Seminarium Duchownym w świetle dokumentów Kościoła katolickiego. Głos do dyskusji o stanie muzyki w polskich świątyniach, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” 2009 nr 5 (wyd. 2010), s. 175-195.  

 

Wprowadzenie w problematykę techniki gry i środków techniki kompozytorskiej w etiudach fortepianowych kompozytorów polskich w latach 1916-2006, „Seminare. Pouszkiwania Naukowe” 2010 nr 27, półrocznik, s. 233-247.pobierz  


Festiwal Gaude Mater jako promotor muzyki polskiej i nowych dzieł sakralnych, [w:] 20. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Ars Sacra – Dialog Kultur [album], red. Małgorzata Z. Nowak, Marcin Łukaszewski, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, Częstochowa 2010, s. 87-159 + suplement (indeksy) pt.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Wykonawcy 1991-2009, s. 161-181.


Twórczość fortepianowa Mariana Sawy, [w:] „Seminare. Pouszkiwania Naukowe” 2011 nr 29, półrocznik, s. 317-335.pobierz


Tematyka trynitarna w twórczości Mariana Sawy, [w:] Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis, red. S. Dąbek, Cz. Grajewski, Z. Kołodziejczak, K. Niegowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 233-243.


Concertino Wojciecha Łukaszewskiego jako przykład łączenia tradycji z nowoczesnością, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Edukacja Muzyczna, nr 5 / 2011, s. 9-52.


 


Recenzje i sprawozdania w czasopismach naukowych


Recenzja książki Stanisława Dąbka, Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku 1900 – 1995 (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996), „Muzyka” nr 2 / 2002, s. 130-134.  


21. Legnickie Conversatorium Organowe, „Musica Sacra Nova”. Pismo poświęcone muzyce sakralnej i myśli humanistycznej, nr 1 (1) / 2007, Warszawa 2007, s. 439-444.  


Mozartiana – różne oblicza muzyki wiedeńskiego klasyka, „Musica Sacra Nova”. Pismo poświęcone muzyce sakralnej i myśli humanistycznej, nr 1 (1) / 2007, Warszawa 2007, s. 448-453.  


Powrót do najlepszych ideałów wychowania jest sprawą pierwszoplanową, „Musica Sacra Nova”. Pismo poświęcone muzyce sakralnej i myśli humanistycznej, nr 1 (1) / 2007, Warszawa 2007, s. 456-466.  


Międzynarodowa Sesja Naukowa i książka Organy i muzyka organowa XIV, „Musica Sacra Nova. Seria poświęcona muzyce sakralnej, myśli humanistycznej i analizie dzieł muzycznych” 2009/2010 nr 3/4, s. 585-595.  


XVI Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, „Musica Sacra Nova. Seria poświęcona muzyce sakralnej, myśli humanistycznej i analizie dzieł muzycznych” 2009/2010 nr 3/4, s. 610-617.  


Mój warsztat artystyczny – mój warsztat pedagogiczny, „Musica Sacra Nova. Seria poświęcona muzyce sakralnej, myśli humanistycznej i analizie dzieł muzycznych” 2009/2010 nr 3/4, s. 632-635.  


Muzyka Stanisława Moryto na płytach wydawnictwa Musica Sacra Edition, „Musica Sacra Nova. Seria poświęcona muzyce sakralnej, myśli humanistycznej i analizie dzieł muzycznych” 2009/2010 nr 3/4, s. 636-647.  


Seria płyt Panorama nowej muzyki polskiej, „Musica Sacra Nova. Seria poświęcona muzyce sakralnej, myśli humanistycznej i analizie dzieł muzycznych” 2009/2010 nr 3/4, s. 658-666.  

 

Działalność Towarzystwa imienia Mariana Sawy w latach 2006–2009, „Musica Sacra Nova. Seria poświęcona muzyce sakralnej, myśli humanistycznej i analizie dzieł muzycznych” 2009/2010 nr 3/4, s. 683-689.  


XIV Międzynarodowa Sesja Naukowa Organy i muzyka organowa, „Seminare. Pouszkiwania Naukowe” 2010 nr 28, półrocznik, s. 294-297.


 


Wróć

Publikacje