Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Publikacje

Wróć


ARTYKUŁY (WYKAZ i PDFy wybranych artykułów), 2019

 

PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO


Six études de virtuosité for Piano by Alexandre Tansman, [w:], Hommage to Alexandre Tansman (1897-1986) [wersja angielskojęzyczna], Academic editing by Anna Granat-Janki, The Karol Lipiński Academy of Music, Wrocław 2019, s. 175-192.

 

Twórczość chóralna a cappella Stanisława Moryto – mały szkic o wielkiej muzyce., [w:] Zaistniał sens i dźwięk. Twórczość Stanisława Moryto, red. K. Szymańska-Stułka, Chopin University Press, Warszawa 2019, s. 87-124.  


Polskie toccaty fortepianowe XX i XXI wieku. Dzieje gatunku, typologia, idiomatyka, [w:] Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga jubileuszowa 2 dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w dziewięćdziesiąte urodziny, red. I. Mida, A. Waluga, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2018, s. 29-72.

 

Kilka oczywistych uwag dla grających na fortepianie (2), [w:] Musica Intellectualis, tom II Meandry Sztuki, red. E. Dudkiewicz, E. Rozlach, E. Skardowska, UMFC, Chopin University Press, Warszawa 2018, s. 54-63.  


Inspiracje mityczne w polskich utworach fortepianowych XX i XXI wieku w świetle polskiej i światowej muzyki o tematyce mitologicznej. Rekonesans, [w:] Ars inter disciplinis. Korespondencja. Na styku sztuk, red. T. Baranowski, J. Cieślik-Klauza, M. Gajl, UMFC. Białystok 2018, s. 211-229.

 

Six études de virtuosité pour piano Aleksandra Tansmana, [w:] W hołdzie Aleksandrowi Tansmanowi (1897–1986), red. A. Granat-Janki, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław 2018, s. 189-206.  


Twórczość fortepianowa kompozytorów polskich w latach 2000-2017 na przykładzie wybranych utworów, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2018, tom 39 nr 1, s. 181-198.  


Wokół własnej twórczości chóralnej o tematyce religijnej: związki z tradycją i współczesnością, środki techniki kompozytorskiej, teksty, inspiracje, [w:] Et super hanc petram... Księga pamiątkowa z okazji 75-lecia urodzin Księdza Profesora Kazimierza Szymonika, red. M. Sławecki, Chopin University Press, Warszawa 2017, s. 122-150. ISBN 978-83-65990-01-3. [tom ukazał się w lutym 2018]  


Inspiracje sztukami plastycznymi w polskich utworach fortepianowych XX i XXI wieku na przykładzie wybranych dzieł. Rekonesans, [w:] Pulchritudo delectans. Korespondencja na styku sztuk, red. K. Klauza i J. Cieślik-Klauza, UMFC, Białystok 2017, s. 103-131. ISBN 978-83-7847-415-9.  


Technika wariacyjna w polskich wariacjach fortepianowych w latach 1900–2010, [w:] Musica Intellectualis, tom I Droga artysty, red. M. Zygmont, E. Dudkiewicz, E. Skardowska, E. Rozlach, UMFC, Chopin University Press, Warszawa 2017, s. 77-105.  


Kilka oczywistych uwag dla grających na fortepianie (1), [w:] Musica Intellectualis, tom I Droga artysty, red. M. Zygmont, E. Dudkiewicz, E. Skardowska, E. Rozlach, UMFC, Chopin University Press, Warszawa 2017, s. 140-148.  


Mariana Sawy twórczość fortepianowa o charakterze dydaktycznym, [w:] Pokora wobec piękna sztuki dźwięków. O twórczości Mariana Sawy, red. M. T. Łukaszewski, Chopin University Press (UMFC), Warszawa 2017, s. 173-207.  


Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze Śląskiem, „Edukacja Muzyczna” (seria: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), 2016, nr XI, s. 97-118 [tom 11 ukazał się w lipcu 2017].  


Życie, działalność i twórczość kompozytorska Mariana Borkowskiego – rekonesans, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2016 nr 2 (tom 37), s. 187-199.  


Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny, „Edukacja Muzyczna” (seria: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), 2015, nr 10, s. 181–204. [tom 10 ukazał się latem 2016]  


Aspekty religijne w polskiej muzyce fortepianowej XX i XXI wieku, „Aspekty Muzyki” 2015, tom 5 [tom ukazał się w czerwcu 2016], s. 27-58.  


Inspiracje muzyką dawną w twórczości kompozytorskiej Pawła Łukaszewskiego na przykładzie wybranych utworów: Luctus Mariae, Via Crucis i Resurrectio, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2015 nr 2 (tom 36), s. 215-228.  


Dialog kultur na przykładzie dwudziestu odsłon Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie (1991-2010), „Ars Inter Culturas” 2014 nr 3, s. 53-67.  


Pięć żałobnych pieśni kurpiowskich Pawła Łukaszewskiego, [w:] Kurpie i muzyka, red. Mieczysława Demska-Trębacz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2014, s. 169-182.  


Kilka słów o moim Profesorze – na jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin, [w:] Spotkania z mistrzem. Marian Borkowski w oczach uczniów i przyjaciół, red. A. Gronau-Osińska, M. T. Łukaszewski, Musica Sacra Edition, Warszawa 2014, s. 124-134.  


Charakterystyka twórczości i założenia techniki kompozytorskiej Alicji Gronau, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2014 nr 3 (tom 35), s. 173-189.  


Muzyka fortepianowa Piotra Perkowskiego, „Heksis” 2012 nr 1+2 (czasopismo internetowe, recenzowane), numer poświęcony: Drogi losu, muzyki i mitu – Piotr Perkowski i Ewa Lif-Perkowska, http://heksis.com/2012/Home.html, s. 45-90 (numer ukazał się w marcu 2014 jako numer zaległy za rok 2012).  

 

PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA


Stan badań nad życiem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936-1978), „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2013, tom nr 34, s. 351-365. 


Działalność kompozytorska, naukowa i pedagogiczna Alicji Gronau w świetle biografii kompozytorki,  „Seminare. Poszukiwania Naukowe” nr 32, 2012, s. 253-266. 


Sakralna twórczość na chór a cappella Mariana Borkowskiego, „Liturgia Sacra” 17, 2011 nr 2, s. 381-402. Twórczość fortepianowa Mariana Sawy, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” nr 29, 2011, s. 317-335. Przedruk [w:] „Musica Sacra Nova” 2011 nr 5, s. 262-279. 


Inspiracja religijna w dziełach fortepianowych i klawesynowych Mariana Sawy, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Edukacja Muzyczna VI, red. M. Popowska, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2011, s. 35-89.


Mazurki Mariana Sawy w kontekście polskich mazurków fortepianowych, „Musica Sacra Nova” nr 5, 2011, s. 280-312. 


Tematyka trynitarna w twórczości Mariana Sawy, [w:] Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis, red. S. Dąbek, Cz. Grajewski, Z. Kołodziejczak, K. Niegowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 233-243. 


Wprowadzenie w problematykę techniki gry i środków techniki kompozytorskiej w etiudach fortepianowych kompozytorów polskich w latach 1916-2006, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2010 nr 27, s. 233-247. 


Concertino Wojciecha Łukaszewskiego jako przykład łączenia tradycji z nowoczesnością, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Edukacja Muzyczna V, red. M. Popowska, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2010, s. 9-52. 


Festiwal Gaude Mater jako promotor muzyki polskiej i nowych dzieł sakralnych, s. 87-159 + suplement (indeksy) pt.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Wykonawcy 1991-2009, s. 161-181, [w:] 20. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Ars Sacra – Dialog Kultur [album i program festiwalu], red. M. Z. Nowak, M. T. Łukaszewski, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, Częstochowa 2010. 


Eugeniusz Brańka – organista, kompozytor, pedagog. Przyczynki do biografii i do badań nad dziejami życia muzycznego Częstochowy, „Musica Sacra Nova” nr 3-4, 2009-2010, s. 536-558. 


Polish religious music after World War Two, „Artes” nr 8, 2009, Editura Artes, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi (Rumunia), s. 215-226. 


Rola i znaczenie organów w twórczości Mariana Borkowskiego, [w:] Organy i Muzyka Organowa XIV, Prace Specjalne nr 77, red. J. Krassowski i in., Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2009, s. 150-169. 


Gregoriańskie inspiracje w twórczości chóralnej współczesnych kompozytorów warszawskich, [w:] Liber Vigrensis. Ad usum Christifidelium, red. M. Sławecki, Dom Pracy Twórczej, Wigry 2009, s. 165-192. 


Nauczanie muzyki kościelnej w Seminarium Duchownym w świetle dokumentów Kościoła katolickiego. Głos do dyskusji o stanie muzyki w polskich świątyniach, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” nr 5, 2009, s. 175-195. 


Kalendarium życia, twórczości i działalności Mariana Borkowskiego, „Musica Sacra Nova” nr 2, 2008 – Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego pod redakcją Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, s. 17-45. 


Życie i działalność Wojciecha Łukaszewskiego, [w:] Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w osiemdziesiąte urodziny, red. G. Darłak i in., Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice 2008, s. 296-311. 


Wokół pojęcia sacrum w muzyce, „Musica Sacra Nova” nr 1, 2007, s. 23-53. Przedruk II rozdziału pracy Muzyka chóralna o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich 1945-2000, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2007, s. 53-74. 


Organowa twórczość kompozytorów warszawskich w latach 1945-2005 i jej zastosowanie w pedagogice na przykładzie 20-letniej działalności Conversatorium Organowego w Legnicy, [w:] Legnickie Conversatorium Organowe 1986-2005, red. M. T. Łukaszewski, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego, Legnickie Conversatorium Organowe, Warszawa – Legnica 2006, s. 30-44.  


O muzyce kameralnej Pawła Łukaszewskiego, [w:] Muzyka kameralna kompozytorów AMFC (I). IV Sympozjum kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A. Gronau-Osińska, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 2006, s. 106-117. 


Działalność Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie w latach 1945-1985, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Edukacja Muzyczna I, red. M. Popowska, AJD, Częstochowa 2005, s. 125-159. 


Religijna twórczość chóralna kompozytorów warszawskich w latach 1945-2003. Cechy stylistyczne, techniki kompozytorskie, inspiracje, [w:] Muzyka sakralna. Część trzecia. Wybór wykładów z seminariów organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater”, red. W. Krodkiewska, Instytut im. A. Mickiewicza, Warszawa 2005, s. 59-67.  PO MAGISTERIUMSolowa twórczość na instrumenty klawiszowe Witolda Rudzińskiego, [w:] Wokół twórczości Witolda Rudzińskiego, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 86-107. 


Tematy muzyczne w malarstwie kubistycznym, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 356-369. 


Utwory na instrumenty solowe Mariana Borkowskiego. Próba charakterystyki wartości instrumentalnych i stylotwórczych, [w:] Potencjał kompozycyjny utworów na instrumenty solowe. III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2003, s. 76-97. 


Muzyka fortepianowa Piotra Perkowskiego, [w:] Piotr Perkowski. Życie i dzieło, red. M. Borkowski, A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2003, s. 130-140. Faktura – brzmienie – ekspresja w twórczości chóralnej i wokalno-instrumentalnej Mariana Borkowskiego, [w:] Muzyka Chóralna. II Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001, s. 146-159. 


Analiza integralna cyklu Etiud op. 10 Fryderyka Chopina, [w:] Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Zeszyt Naukowy nr 52, red. A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001, s. 138-152. 


Mazurki Fryderyka Chopina jako „zjawisko nasycone wiedzą o wspólnocie i mające odniesienie do sfery wewnętrzności”, [w:] Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Zeszyt Naukowy nr 52, red. A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001, s. 16-19. 


Zagadnienie narracyjności w muzyce według Eero Tarastiego. Analiza wybranego utworu jako „ciągu” narratywnego i semantycznego, [w:] Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Zeszyt Naukowy nr 52, red. A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001, s. 47-51. 


Polska muzyka sakralna końca XX wieku. Refleksje i podsumowania, [w:] Polska muzyka organowa na przełomie wieków – podsumowania i prognozy, red. M. Szoka, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001, s. 39-58. 


O filozofii muzyki Artura Schopenhauera i abstrakcyjności muzyki, [w:] Muzyka a analiza, integracja, filozofia, red. A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2000, s. 168-175. 


Tematyczna integracja w III Symfonii F-dur op. 90 Johannesa Brahmsa, [w:] Muzyka a analiza, integracja, filozofia, red. A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2000, s. 107-114. 


Kultura muzyczna Częstochowy od XVI wieku do wybuchu II wojny światowej na tle przemian historycznych i społecznych miasta i regionu, [w:] Zeszyty Historyczne VI, red. M. Cetwiński, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2000, s. 195-216. 


Twórca muzyki sakralnej w XXI wieku. O muzyce Pawła Łukaszewskiego, „Heksis” nr 3-4, 1999, s. 208-216. Życie i twórczość Wojciecha Łukaszewskiego, „Saeculum Christianum” nr 2, 1999, s. 123-138. 


Charakterystyka twórczości fortepianowej i pedagogicznej Wojciecha Łukaszewskiego, [w:] Prace Naukowe – Pedagogika VII,  red. S. Podobiński, R. Derbis, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1998, s. 95-111.  RECENZJE I SPRAWOZDANIA W CZASOPISMACH NAUKOWYCH


 

PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGOMarian Sawa (1937-2005). Complete Violin Works, recenzja płyty CD, Naxos 9.70239, 2016, Jolanta Sosnowska – skrzypce, Marietta kruzel-Sosnowska – organy, Maria Gabryś – fortepian, [w:] Musica Intellectualis, tom 2. Meandry sztuki, red. E. Dudkiewicz, E. Rozlach, E. Skardowska, Chopin University Press, Warszawa 2018, s. 191-193.  


Iwona Fokt, Feliks Nowowiejski, AM im. I.J. Paderewskiego, Poznań 2016, [recenzja książki], „De Musica Commentarii. Pismo Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki” 2017, nr 3, s. 84-88.  


Elżbieta Jasińska-Jędrosz, Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog, tom I: A-Ł, współpraca Magdalena Borowiec, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 [recenzja książki], „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2016 nr 3 (tom 37), s. 229-231.   


Rok 2015 pod znakiem obchodów dziesiątej rocznicy śmierci Mariana Sawy (1937-2005) sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych: konferencje, koncerty, konkursy [sprawozdanie], „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2016 nr 1 (tom 37), s. 207-211. 

  

Maria Peryt, Postmodernizm się skończył. Cechy generacji MW w odniesieniu do idei postmodernizmu, Warszawa 2015 [recenzja książki], „Aspekty Muzyki” 2015, tom 5 [tom ukazał się w czerwcu 2016], s. 185-192.  


Hanna Kostrzewska, Fresk w muzyce polskiej XX i XXI wieku. W poszukiwaniu differentia specifica, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2012 [recenzja książki], „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2014 nr 1 (tom 35), s. 193-197.  

Polish Music – Polish Composers. 1918-2010, red. Marek Podhajski, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Gdańsk – Lublin 2013 [recenzja książki], „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2015 nr 3 (tom 36), s. 241-244.  

 

 

PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA


Siła tradycji. Smak nowości. XXV lat Conversatorium Organowego w Legnicy, red. M. Szoka, A. Mroczek, S. Czopowicz, UMFC, Warszawa 2011 [recenzja książki], „Seminare. Poszukiwania Naukowe” nr 31, 2012, s. 331-334. 


Kurs interpretacji utworów fortepianowych i organowych Mariana Sawy [sprawozdanie], „Musica Sacra Nova” nr 5, 2011, s. 622-625. 


Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis [recenzja książki], „Musica Sacra Nova” nr 5, 2011, s. 604-611. XIV Międzynarodowa Sesja Naukowa Organy i muzyka organowa [sprawozdanie z konferencji], „Seminare. Poszukiwania Naukowe” nr 28, 2010, s. 294-297. 


Działalność Towarzystwa imienia Mariana Sawy w latach 2006–2009 [sprawozdanie], „Musica Sacra Nova” nr 3-4, 2009-2010, s. 683-689. 


Seria płyt Panorama nowej muzyki polskiej [recenzja serii płyt CD], „Musica Sacra Nova” nr 3-4, 2009-2010, s. 658-666. 


Muzyka Stanisława Moryto na płytach wydawnictwa Musica Sacra Edition [recenzja serii płyt CD], „Musica Sacra Nova” nr 3-4, 2009-2010, s. 636-647. 


Mój warsztat artystyczny – mój warsztat pedagogiczny, red. Z. Konaszkiewicz, AMFC, Warszawa 2007 [recenzja książki], „Musica Sacra Nova” nr 3/4, 2009/2010, s. 632-635. 


XVI Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej [sprawozdanie z festiwalu], „Musica Sacra Nova” nr 3-4, 2009-2010, s. 610-617. 


Międzynarodowa Sesja Naukowa i książka Organy i muzyka organowa XIV [sprawozdanie z konferencji i recenzja książki], „Musica Sacra Nova” nr 3-4, 2009-2010, s. 585-595. 


Powrót do najlepszych ideałów wychowania jest sprawą pierwszoplanową [recenzja książki Z. Konaszkiewicz, Szkice z pedagogiki muzycznej, AMFC, Warszawa 2001], „Musica Sacra Nova” nr 1, 2007, s. 456-466. 


Mozartiana – różne oblicza muzyki wiedeńskiego klasyka [sprawozdanie z festiwalu], „Musica Sacra Nova” nr 1, 2007, s. 448-453. 


21. Legnickie Conversatorium Organowe [sprawozdanie z festiwalu], „Musica Sacra Nova” nr 1, 2007, s. 439-444.  PO MAGISTERIUMRecenzja książki Stanisława Dąbka, Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku 1900–1995 (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996), „Muzyka” nr 2, 2002, s. 130-134.  


Wróć

Publikacje