Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Biografia

Marcin Tadeusz Łukaszewski, 2011, fot. Paweł Łukaszewski

Pianista, teoretyk muzyki, kompozytor.


Doktor nauk humanistycznych (dyscyplina: nauki o sztuce), doktor habilitowany sztuki muzycznej (dyscyplina: kompozycja i teoria muzyki). 


Urodzony w 1972 w Częstochowie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego w Częstochowie w klasie fletu Bogumiły Tęczy (dyplom 1990) oraz w klasie fortepianu Zofii Miller (dyplom 1991). W zakresie gry na flecie doskonalił się ponadto w latach 1989-1991 pod kierunkiem prof. Elżbiety Dastych-Szwarc. W latach 1991-1996 studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. prof.: Bronisławy KawalliJana Ekiera i Edwarda Wolanina (dyplom z wynikiem celującym 1996). Kształcił się ponadto w klasie kameralistyki fortepianowej prof. Bogny Hałacz. Po ukończeniu studiów był w AMFC słuchaczem dwuletniego Podyplomowego Studium Wykonawstwa Muzyki Współczesnej w klasie fortepianu prof. Szabolcsa Esztényiego (dyplom z wynikiem celującym 1998) oraz dwuletniego Podyplomowego Studium Teorii Muzyki (dyplom z wynikiem bardzo dobrym 2000). W 2005 uzyskał w AMFC stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (promotor: prof. dr hab. Marek Podhajski). W latach 2012-2016 odbył w UMFC Podyplomowe Studia Kompozycji pod kierunkiem prof. Mariana Borkowskiego. W marcu 2014 r. uzyskał w UMFC stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki.   


Jako pedagog pracuje od 1 października 2011 w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Marcin Tadeusz Łukaszewski, 2011, fot. Paweł ŁukaszewskiWarszawie, od 2015 r. na stanowisku profesora Uczelni. Pełni funkcję kierownika Katedry Edukacji Muzycznej. W latach 1996-2013 pracował w specjalności Muzykologia Kościelna (później Muzykologia Teoretyczna i Stosowana) w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  W latach 1999-2001 pracował ponadto w Prywatnej Szkole Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku, a w latach 2006-2011 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Prowadził (wraz z Mariettą Kruzel-Sosnowską i Aleksandrą Gajecką-Antosiewicz) warsztaty interpretacji muzyki organowej, fortepianowej i klawesynowej Mariana Sawy (Częstochowa 2010, 2012, 2014, 2016), warsztaty poświęcone muzyce Mariana Sawy dla studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC w Białymstoku (2013) oraz warsztaty dla uczniów klas fortepianu i klawesynu w OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu (2014).    

   

Jako pianista prowadzi działalność koncertową, występując zarówno jako solista, jak i kameralista. Brał udział m.in. w takich festiwalach, jak: Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (1999, 2003), Warszawskie Spotkania Muzyczne (1999, 2005), Międzynarodowe Spotkania Muzyczne „U Źródeł” w Krynicy (1999), Conversatorium Organowe w Legnicy (2000, 2008), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (2004), Międzynarodowy Festiwal „Laboratorium Muzyki Współczesnej” w Warszawie (2004, 2006, 2009), Festiwal "Musica Moderna" w Łodzi (2006, 2007), Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu (2008, 2009), XIII Śląskie Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach (2008), Letnie Koncerty Muzyki Kameralnej w Puławach (2007), a także w cyklach koncertowych: „Wszystkie dzieła fortepianowe J. Brahmsa” w Warszawie (1997), „Żywe Wydanie Wszystkich Dzieł Fortepianowych F. Chopina” w Białymstoku i w Warszawie (1999), „Dni Piotra Perkowskiego – Wiosna 2001”, "Portrety Kompozytorów" ("Maciej Zieliński", 2007), "Koncerty w Pałacu Szustra" (WTM) w Warszawie (2006), wielokrotnie w "Koncertach Katedry Kompozycji" w AMFC i wielu innych. W repertuarze ma dzieła fortepianowe m.in. takich kompozytorów XX i XXI w., jak: Grażyna Bacewicz, Zbigniew Bargielski, Krzysztof Baculewski, Marian Borkowski, Eugeniusz Brańka, Paweł Michał Chmielnicki, Artur Cieślak, Sławomir Czarnecki, Jan Fotek, Aleksandra Garbal, Jerzy KornowiczBartosz Kowalski, Paweł Kwapiński, Witold LutosławskiJuliusz ŁuciukPaweł ŁukaszewskiWojciech Marcin Tadeusz Łukaszewski, 2011, fot. Paweł ŁukaszewskiŁukaszewski, Krystyna Moszumańska-Nazar, Feliks Nowowiejski, Bolesław Ocias, Piotr Perkowski, Bronisław Kazimierz Przybylski, Marian Sawa, Kazimierz SerockiTomasz SikorskiWładysław Słowiński, Jakub Szafrański, Wojciech Szmidt, Karol Szymanowski, Romuald Twardowski, Ludwik Wawrzynowicz, Marcin Wierzbicki, Sławomir Zamuszko, Maciej ZielińskiMaciej Żółtowski, Artur Żuchowski oraz własnego autorstwa.


Nagrał wiele płyt kompaktowych z muzyką polską. Należą do nich w szczególności albumy autorskie: "XXth Century Polish Piano Music" (Acte Préalable AP 0016, 1999), "Franciszek Lessel – Piano Works" (Acte Préalable AP 0022/0023, 1999), "Piotr Perkowski – Piano Works" (Acte Préalable AP 0072, 2002), "Marian Sawa – utwory fortepianowe" (Musica Sacra Edition MSE 005/06, 2006). Dwupłytowy album z utworami Lessla uzyskał w 2000 nominację do Nagrody „Fryderyk ’99”, natomiast płyta z utworami Perkowskiego została w 2003 uhonorowana Nagrodą „Fryderyk 2002” w kategorii „muzyka solowa”.Występuje także jako flecista. Brał udział m.in. w takich festiwalach, jak: Mariackie Wieczory Kameralne w Koronowie (2002-2007, 2009), III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej w Warszawie (2003), VII Festiwal Młodych Marcin Tadeusz Łukaszewski, 2011, fot. Paweł ŁukaszewskiOrganistów i Wokalistów im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy (2003), Letnie Koncerty Organowe we Władysławowie i Jastrzębiej Górze (2003, 2008), Międzynarodowy Festiwal Musica Sacra w Katedrze Warszawsko-Praskiej (2005), XXIII Legnickie Conversatorium Organowe (2008).W dorobku naukowym ma siedem książek autorskich, szereg książek pod redakcją (por. dział "Publikacje"), kilkadziesiąt opublikowanych artykułów w zeszytach naukowych Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, Akademii im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz w czasopismach (Seminare, Musica Sacra Nova, Kwartalnik Muzyka, Saeculum Christianum, Artes, Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie), a także ponad 300 artykułów popularno-naukowych publikowanych m.in. na łamach Muzyki21, Twojej Muzy, Niedzieli, Opcji, a także (jednostkowo) na łamach takich czasopism i gazet, jak m.in.: Inspiracje, Gazeta Wyborcza, Nasz Dziennik, Kombatant – Biuletyn Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Aleje3 – Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny, Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, Quo Vadis? Kwartalnik Artystyczny i Naukowy, Heksis. Jest autorem ponad stu haseł biograficznych pisanych do słownika "Kompozytorzy polscy 1918-2000", "Almanachu Kompozytorów AMFC", "Encyklopedii Religii PWN", "Słownika Biograficznego Ziemi Częstochowskiej", a także szeregu obszernych komentarzy do płyt CD

Jest redaktorem naczelnym rocznika "Musica Sacra Nova". Był redaktorem Okręgu Warszawskiego słownika "Kompozytorzy polscy 1918-2000 pod red. Marka Podhajskiego. W latach 2000-2003 był członkiem Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Muzyka21”.   

        

Brał udział m.in. w: sesji naukowej Polska muzyka organowa na przełomie wieków, Legnica 2000; II Sympozjum Kompozytorskim AMFC, Warszawa 2000; Ogólnopolskiej Sesji Naukowej W setną rocznicę urodzin Profesora Piotra Perkowskiego, Warszawa 2001; Międzynarodowym Sympozjum Klementyńskim z okazji 250 rocznicy urodzin św. Klemensa Hofbauera, Tuchów 2001; Sesji naukowej zorganizowanej w ramach uroczystości jubileuszowych Witoldowi Rudzińskiemu w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2003; Seminarium naukowym towarzyszącym XIII Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Częstochowa 2003; III Sympozjum Kompozytorskim AMFC, Warszawa 2003; sesji naukowej Marian Sawa – życie i twórczość, Legnica 2003; sesji naukowej Chorał gregoriański jako źródło inspiracji, Warszawa 2003; sympozjum Marian Sawa (1937-2005), kompozytor, organista, improwizator, pedagog, Warszawa 2005; sesji naukowej Conversatorium Organowe a poziom kształcenia młodych organistów, Legnica 2005; IV Sympozjum Kompozytorskim AMFC, Warszawa 2005; seminarium naukowym Marian Sawa in memoriam, Łódź 2007; Międzynarodowym Sympozjum Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis, Warszawa 2009; sesji naukowej na zakończenie Wigierskich Spotkań Chorałowych „Gregorianum”, Wigry 2009; XIV Międzynarodowej Sesji Naukowej Organy i Muzyka Organowa, Gdańsk 2009.

    

Marcin Tadeusz Łukaszewski, 2011, fot. Paweł ŁukaszewskiW zakresie kompozycji kształcił się początkowo pod kierunkiem Bolesława Ociasa. Pobierał konsultacje kompozytorskie u prof. Mariana Borkowskiego, dr hab. prof. UMFC Pawła Łukaszewskiego oraz u Mariana Sawy. W latach 2012-2016 odbył Podyplomowe Studia Kompozycji w UMFC, pod kierunkiem prof. Mariana Borkowskiego

Jego utwory wykonywane były w kraju, m.in. podczas takich festiwali, jak: Festiwal „Musica Moderna” (2002, 2010), Festiwal Muzyki Nowej w Bytomiu (2010, 2011), Legnickie Conversatorium Organowe (1998, 2000), Międzynarodowy Festiwal „Il mondo in musica” w Fivizzano (Włochy, 1998), Międzynarodowy Festiwal „Musica Sacra” w Katedrze Warszawsko-Praskiej (2005), Międzynarodowy Festiwal Chóralny Akademická Banská Bystrica (Słowacja, 2005), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie (1996, 1997, 1998, 2002), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej im. ks. S. Ormińskiego w Rumi (2001, 2002), Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (1998), Międzynarodowy Konkurs Pieśni Chóralnej w Suwałkach (1998), Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie (1997), Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” (2001, 2004), Letnie Koncerty Organowe i Kameralne we Władysławowie (2013), IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Moskwa – miastem pokoju” (2005) oraz za granicą, m.in. w Belgii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Włoszech. 


Jego utwory zarejestrowane zostały przez Polskie Radio oraz na płytach CD takich wytwórni, jak m.in.: Acte Préalable i DUX. Jego utwory chóralne wykonywane były m.in. przez takie zespoły, jak: Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses, Chór Akademicki Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Chór ATK (UKSW) w Warszawie, Chór Instytutu Muzykologii KUL, Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu, Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Chór Kameralny Astrolabium w Toruniu, Chór Polskiego Radia w Krakowie,Chór Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „In Terra Pax”, Chór Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu „Tibi Domine”, Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes w Tarnowie, Katedralny Chór Chłopięco-Męski „Pueri Cantores Thorunienses”, Młodzieżowy Chór Canto Grazioso w Brodnicy, Młodzieżowy Chór Mieszany Every Late, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Poznański Chór Polihymnia, Slovak Philharmonic Choir, Szczeciński Chór Chłopięco-Męski, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Zespół Wokalny „Alla Camera”, Zespół Wokalny Camerata oraz przez takich artystów, jak między innymi: Aleksandra Gajecka-Antosiewicz i Alina Ratkowska (klawesyn), Marietta Kruzel-Sosnowska, Dariusz Przybylski, Victor Kisten, Leszek Mateusz Gorecki (organy).  

 

Jest członkiem stowarzyszeń: Autorów ZAiKS, Musica Sacra, Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, Laboratorium Muzyki Współczesnej, Towarzystwa im. Mariana Sawy (współzałożyciel, wiceprezes) oraz Akademii Fonograficznej. Udzielał się także w amatorskim ruchu śpiewaczym, śpiewając w latach 1991-2001 w Chórze UKSW (także jako pianista, korepetytor i sekretarz), Warszawskim Zespole Chorałowym i Chórze Katedry Warszawsko-Praskiej.


Był stypendystą: Stowarzyszenia Musica Sacra (1996), Prezydenta miasta Częstochowy (1996), Fundacji Kultury w Warszawie (1997), UKSW w Warszawie (1999), wielokrotnie  Stowarzyszenia Autorów ZAiKS


Jest laureatem m.in.: 2011 - wyróżnienia I stopnia za utwór "I like modern music" w Otwartym Konkursie Kompozytorskim organizowanym w ramach III Festiwalu Muzycznego im. Henryka Mikołaja Góreckiego "Mikołajowe granie" w Rydułtowach, 2010 – II nagrody na Konkursie Kompozytorskim im. W. Landowskiej w Warszawie za "Action Cembalo" na klawesyn, 2006 – III nagrody na I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Pro Organo za "Exegi monumentum" na organy, 2006 – Nagrody „Fryderyk 2005” za trzypłytowy album Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra (udział w nagraniu utworów J. Brahmsa i F. Mendelssohna), 2003 – Nagrody „Mater Verbi”, 2003 – Nagrody „Fryderyk 2002” za płytę "Piotr Perkowski – Piano Works", 2000 – Nominacji płyty "Franciszek Lessel – Piano Works" do Nagrody „Fryderyk ’99”, 2000 – Nagrody Specjalnej Dyrekcji Prywatnej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku za wybitną kreację pedagogiczną, 1999 – Dyplomu honorowego PZCHiO za wybitną pracę społeczną w amatorskim ruchu muzycznym, 1996 – II nagrody (I nie przyznano) na Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego w Warszawie za "Prolog i fugę" na organy (1992), 1993 – Brązowej Honorowej Odznaki PZCHiO.  

Biografia